A minap - egészen pontosan tegnap, kitettem a Facebook oldalamra egy kis részletet az Öld meg Jana Robinst! második kötetéből.

A címe: Szörnyek és ketrecek.

A visszajelzés tőletek nagyon pozitív volt, így kitaláltam, hogy most egy hosszabb részt hozok, ami az egyik elég fontos jelenete a könyvnek. Jana Rendtaggá avatásának ünnepségére szeretnélek elkalauzolni benneteket. :)

 

"– Én, Johanna Robins, esküszöm, hogy a Claviatus Rend hűséges tagja leszek.

Törvényeinket ismerem, azoknak megfelelően híven, becsülettel teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsának engedelmeskedem. Esküszöm, hogy a sorskulcsok titkát életem árán is megvédem. Az ellenséggel alkuba soha nem bocsátkozom, ellene mindenkor bátran harcolok. Önfeláldozó elődeink példáját követve rendtagjainkat, bajtársaimat el nem hagyom. Tudásom tökéletesítése egyben szent rendi kötelességem. A nemzetközi rend jogi előírásait megtartom, a szolgálati titkot megőrzöm. Alárendeltjeimről a legjobb tudásom szerint gondoskodom. Teljes életemben mind békében, mind háborúban szeretett világunk igaz lelkeihez méltó módon viselkedem.

 

Jana hangja visszhangzott az Avatás Csarnokában. Nagyon félt attól, hogy hallatszani fog a hangján a bizonytalansága. Feszült volt, aminek sok köze volt a frizurájához, amit a fejére komponáltak a fodrászok. A lakktól feszült a fejbőre, és minduntalan ellen kellett álljon a késztetésnek, hogy felemelje a karját, és megvakarja. Lehet, hogy nem is sikerült volna a méretes kontya miatt.

Királynői öltözéket viselt. Pedig nem is tudott benne járni. Mélykék, fodrokkal és apró arany virágokkal kivarrt teli szoknyája a földig ért. A keze selyemkesztyűbe volt bujtatva, a lába pedig magas sarkú bőrcipőbe. Régen elképzelhetetlennek tartotta, hogy ilyen öltözéket viseljen. Most úgy érezte, valamiféle trónbitorló.

Jana szeme idegesen rebbent meg, ahogy végignézett a hatalmas, rendtagokkal teli csarnokban. A szemével az apját és Olivert kereste. Egy rövid pillanatra azt is elfelejtette, hogy a Rend fehér köpenye még mindig a vállára van borítva, és még nem fejezte be az eskütételt. Aztán meghallotta Mr. Loran hangját valahonnét a tanács és más előjáróságok pulpitusa felől.

– Johanna Robins, fedd fel a kulcsodat a Rend tagjai előtt, hogy őrizzék, védhessék, segíthessék annak beteljesülését! – szólította fel a férfi.

–  Az Onika vagyok, a kulcsok kulcsa – mondta fennhangon, szépen, érthetően a betanult választ.

– Esküszöl, hogy csak a meggyőződés, méltányosság, tisztesség, és a Claviatus törvényei szerint élsz a neked ajándékozott hatalommal?

– Esküszöm! – bólintott Jana.

– A Rend támogatni és segíteni fogja Johanna Robinst? – fordult Mr. Loran a jelenlévőkhöz.

– Igen!

A tömeg egyszerre kimondott szava olyan erővel bírt, ami megrebegtette a levegőt, megkötötte Jana karját és lábát, a térdét erőtlenné tette, a gondolatait lüktetővé.

– Legyen úgy, ahogy az Őrzők akarják! – Mr. Loran kezét nyújtotta Jana felé, majd immár vele együtt ismét a rendtagok felé fordult vele. – A Rend köszönti az Onikat!

 

A ceremónia legkülönösebb része következett. Mindenki féltérdre ereszkedett körülötte. A fényárban úszó, díszes, patinája miatt méltán uralkodói koronázásra is alkalmas teremben az a sok fej egyként hajlott meg előtte. Nagyrészüket Jana bármikor mohó csőcseléknek gondolta volna, most azonban, ahogy végignézett rajtuk, az az érzése támadt, felelős értük. És nem értette, miképp lehetséges ez. Az egész olyan túlságosan lekötelező volt. Ijesztő.

Aztán még ott volt Oliver. Az az Oliver, akit Jana ismert, megnevettette és megdobogtatta a szívét, most nem Janát látta maga előtt. Az a mély tisztelettel vegyes csodálat az Onikáé volt, és Jana gyomra ettől a gondolattól felkavarodott. Legszívesebben felkiáltott volna, valami olyasmit, hogy: MI A SZAR? De neki most gratulációk sorát kellett fogadni olyan emberekről, akikről semmit sem tudott, és akiknek pár hete még fogalmuk sem volt arról, ki az a Jana Robins. Most mégis meghaltak volna érte.

Jana úgy érezte, izzad a drága, díszes ruhája alatt. Egy verítékcsepp végiggördült a gerince vonalánál.

A drága faberakásokkal díszített emelvény szélébe kapaszkodott. A kezét idegen kezek és szájak érintették, ahogy a rendtagok sorba rendeződve odajárultak hozzá. A sor kígyózott, Jana pedig szédülni kezdett. Az antik, a barokk, a szecesszió, a prűd viktoriánus idők szele mind-mind ottfelejtett ebben a teremben valamit magából. Mint valami felszínes pletykát, amit kisasszonyok szoktak megejteni egymás között az utcán, akkor is félig eltakarva a szájukat az idegenek elől: Nem hallotta? Állítólag ez meg az történt!Hahaha! Hát nem döbbenetes?

És Jana ezt mindet egyszerre érezte. Ebben a teremben nem először állt az Onika. Csakhogy Jana igen, és erre senki sem készítette fel előre.

Hirtelen megértette, hogy halálra van rémülve.

– Jól vagy?

Oliver állt előtte. Aggodalmas pillantása a tekintetét kutatta. A homlokát ráncolta, amitől valahogy még fiatalabbnak tűnt a koránál.

– Vigyél ki innen – sóhajtott Jana. Majd halkabban hozzátette: – És ne nézz rám így!

– Hogy?

– Minta az uralkodódra néznél – forgatta a szemét.

Oliver mosolya szélesedett, a szeme csillogott.

– De hát az vagy. A hercegnőm. De nyomhatjuk utcaiban is – vont vállat. – Hé, ha a csajom akarsz lenni, ciccents egy sört, és minimum kilencvenes átmérőjű síkképernyőt akarok a kanapém elé! Vágod?

Jana szeretett volna sátáni kacajt hallatni, de az öröme élét elvette a különös mozgolódás, ami a díszterem kitárt duplaajtaja mögül vonta magára a figyelmét.

A termen olyan erőhullám vágtatott végig, amilyet korábban még sosem élt meg.

– Ez mi…? – kérdezte a melléjük siető Clifford inkább kíváncsian, mint ijedten, mire egy fiatal párduc zerkán a szájára tette a kezét, és meredten nézte a nyitotta ajtón túl sietősen elhaladó alakok alakulatát.

– Nem hittem, hogy valaha megélem, hogy idejöjjön… – suttogta."

 

A véleményeket továbbra is izgatottan várom! :)